Waardebepaling

 
Bent u benieuwd naar de waarde van uw onderneming?

Dagelijks is iedereen bewust of onbewust bezig met waarderen. Bij elke aankoop die wij doen wordt de transactieprijs beoordeeld aan de hand van de waarde die vrager en aanbieder hieraan hechten. De consument beoordeelt de aankoop op basis van het ‘nut’ dat het goed toevoegt in haar behoeftes.
Bij het waarderen van ondernemingen zijn er twee basis stromingen, namelijk het boekhoudkundige en economische waardebegrip. Boekhoudkundige waarden zijn gebaseerd op de historische prestaties van de onderneming volgens vastgelegde afspraken, bijvoorbeeld de intrinsieke waarde. Het economische waardebegrip sluit meer aan bij de waardering van een consument. In plaats van toekomstig ‘nut’ wordt gekeken naar het geldvoortbrengend vermogen van het waarderingsobject.

Wat is waarderen op basis van economische waarde?
De economische waarde van elk object berust op de verwachting dat het object in de toekomst opbrengsten kan genereren in de vorm van geld. Hierbij moet rekening worden gehouden met risico en onzekerheid.

Er zijn dus drie kernbegrippen van belang bij waarderen:
1. Tijd: Wat is het tijdstip en de context van de waardering.
2. Geld: Wat zijn de te verwachten geldstromen.
3. Onzekerheid/risico: Waarde ligt in de toekomst; dit brengt onzekerheid en risico met zich mee.

Verschil tussen waarde en prijs
Een waardering is per definitie subjectief. Elk object heeft in andere handen een andere waarde. Omdat het tijdstip en de context, de verwachting van de geldstroom, de inschatting van de onzekerheid en het risico anders zijn voor iedereen. Prijzen komen tot stand bij transacties en zijn dus objectief. Bij een transactie zullen partijen er naar streven om een positief verschil te creëren tussen prijs en waarde. Dat betekent dat iemand die rationeel wil kopen niet meer zal willen betalen dan de waarde die door hem aan het te kopen object wordt toegekend. Doordat prijzen afwijken van waardes komen transacties tot stand. Bij geen verschil tussen prijs en waarde creëert een transactie geen toegevoegde waarde.

Hoe het verschil in waarde tussen koper en verkoper wordt verdeeld, hangt af van een aantal factoren zoals de alternatieven voor beide partijen, minderheidsaandeel, het gewenste tijdstip van de transactie, de informatie over de positie van de andere partij en de vaardigheid in het onderhandelen. In afwijking hierop kan er zelfs een prijs ontstaan die ligt boven de waardering van de koper.

Welke economische waarde wordt bedoeld?
In basis zijn er drie verschillende waarderingen mogelijk:
1. Stand Alone waarde: het object op basis van haar eigen capaciteit;
2. Strategische Waarde: het object op basis van haar eigen capaciteit, plus de waarde van de strategische opties van de koper; bijvoorbeeld synergie en strategische voordelen;
3. Liquidatie waarde: de waarde van de onderneming als de aanwezige activa snel wordt omgezet in geld. Dit betekent veelal het beëindigen van de onderneming en het separaat verkopen van de verschillende activaposten. Bij een winstgevende onderneming ligt de liquidatiewaarde veelal onder de beide voorgaande going concern waarderingen.

Geïnteresseerd geraakt?

Bent u benieuwd naar de waarde van uw onderneming, dan bent u bij ons aan het goede adres.
Neem gerust contact op, de eerste gesprekken zijn vrijblijvend. Hierbij kunnen wij inventariseren wat uw wensen zijn en hoe wij u hierin van dienst kunnen zijn.